Breaking News
 | Przedszkola | 

Opłaty przedszkolne, rekrutacja

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

W dniu 18 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7), wprowadziła nowe zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

KRYTERIA USTAWOWE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Nowelizacja ustawy zakłada, że do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przyjmowani będą kandydaci zamieszkali na obszarze Gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc w przedszkolu przeprowadza się kolejne etapy postępowania rekrutacyjnego.
W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość.

Wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

Samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

W przypadku uzyskania przez kandydatów wyników równorzędnych lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji dane przedszkole będzie dysponowało nadal wolnymi miejscami, przeprowadzony zostanie drugi etap postępowania rekrutacyjnego.
Przepisy przejściowe ustawy rekrutacyjnej wprowadzają odrębne zasady postępowania w rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

KRYTERIA ORAZ LICZBA PUNKTÓW ZA KRYTERIA,  KTÓRE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ W PROCESIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Na mocy przepisu ustawowego, zostały ustalone kryteria oraz liczba punktów za kryteria,  które będą brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

 • Dzieci rodziców/prawnych opiekunów obojga pracujących lub uczących się w systemie stacjonarnym – dziennym oraz mające rodzeństwo kontynuujące edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu – 6 punktów;
 • Dzieci rodziców/prawnych opiekunów obojga pracujących lub uczących się w systemie stacjonarnym – dziennym – 5 punktów; Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiadające orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej – 4 punkty;
 • Dzieci 4 – letnie, których jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje i mają rodzeństwo kontynuujące edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu – 3 punkty;
 • Dzieci 4 – letnie, których jeden z rodziców/prawny opiekun pracuje – 2 punkty;
 • Dzieci 3 – letnie, których jeden z rodziców/prawny opiekun pracuje  – 1 punkt.

Ustalone wartości punktowe w poszczególnych kategoriach nie podlegają sumowaniu.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie corocznie deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

W roku szkolnym 2014/2015 obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego objęte będą wszystkie dzieci 5 letnie oraz 6 – latki, które  od 1 września 2014 r. nie rozpoczną nauki w pierwszej klasie.

Kandydaci zamieszkali poza Gminą Strzelce Krajeńskie mogą zostać przyjęci do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego będą wolne miejsca w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Placówki posługiwać się będą zasadami rekrutacji jak dla dzieci z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie.

WYMAGANE DOKUMENTY

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego składa się do dyrektora wybranego przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Wniosek zawiera:

 • Imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • Imiona i nazwiska rodziców kandydata;
 • Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;
 • Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają;
 • Wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Do wniosku dołącza się:
Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych:

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
 • Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

Dokumenty, o których mowa w punktach 2-4, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
Dokumenty, o których mowa w punktach 2-4 mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów dodatkowych:

 • Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców/opiekunów prawnych kandydata;
 • Oświadczenie o pobieraniu nauki rodziców/ prawnych opiekunów kandydata;
 • Orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej o specjalnych potrzebach edukacyjnych dziecka.

Dokument, o których mowa w punkcie 3 składany jest w oryginale lub także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wzory wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego będą dostępne we wszystkich placówkach oraz w sekretariacie Zespołu Wychowawczo – Oświatowego.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się 21 lutego  2014 r. i zakończy się 31 sierpnia 2014 roku

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

W terminie od 21 lutego do 28 lutego 2014 r. – składanie przez rodziców/prawnych opiekunów, do dyrektora przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,  deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • W terminie od 1 marca do 31 marca 2014 r. – składanie przez rodziców/prawnych opiekunów, do dyrektora przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego  w szkole podstawowej, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów;
 • 7 kwietnia 2014 r. – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego  w szkole podstawowej;
 • 16 kwietnia 2014 r. – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego  w szkole podstawowej lub informacji o liczbie wolnych miejsc.
 • Rekrutacja uzupełniająca

Po opublikowaniu – 16 kwietnia 2014 r. wykazu wolnych miejsc, rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka na wolne miejsca w ramach rekrutacji uzupełniającej w terminie do 31 sierpnia 2014 r.

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Dzień podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata  może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzic kandydata  może wnieść do dyrektora przedszkola,  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

OPŁATY

Świadczenia przedszkoli w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

Godziny zajęć, podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, odbywają się zgodnie z ramowym rozkładem dnia, ustalonym w drodze zarządzenia dyrektora przedszkola.

Dla dzieci, których rodzice (opiekunowie prawni) zadeklarowali pobyt w przedszkolu w wymiarze ponad 5 godzin, zajęcia podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego trwają w godzinach od 8.30 do 13.30.

Odpłatność za jedną godzinę świadczeń przedszkoli wykraczającą poza podstawę programową wychowania przedszkolnego jest w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń.

W ramach zajęć dodatkowych przedszkola prowadzą:
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 1

 • Program edukacji teatralne w przedszkolu „zabawa w teatr” autorstwa Marii Kozerskiej.

Jest to cykl zajęć, których celem jest zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną, poznawanie różnorodnych środków wyrazu, wprowadzanie elementów gry aktorskiej, tworzenie inscenizacji, prezentowanie swoich umiejętności na uroczystościach przedszkolnych i środowiskowych. Program zakłada systematyczną współpracę przedszkola z Teatrem im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.

 • Projekt edukacyjny „Aktywne słuchanie muzyki” na podstawie metody Batii Strauss.

Projekt rozwija wrażliwość muzyczną dziecka, kształtuje umiejętność słuchania, rozumienia i wyrażania muzyki w różnej formie.

 • Program edukacji plastycznej „Kolorowy świat przedszkolaka” autorstwa Beaty Malewicz.

Celem programu jest wyzwalanie i rozwijanie ekspresji plastycznej, wyobraźni przestrzennej oraz stwarzanie dziecku możliwości zabawy kolorem, formą i fakturą.

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 2

 • Program literacko – plastyczny „Świat przedszkolaka w literaturze i plastyce”.

Program wprowadza dzieci w świat tekstu pisanego, zainteresowania książką poprzez wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych.

 • Program zajęć teatralnych „Kotki i koteczki”.

Dzieci poznają tajniki teatru, otwierają się na innych, potrafią dzielić się swoją ekspresją z rówieśnikami i zaproszonymi gośćmi. W ramach programu organizowane są wyjazdy do teatru, dzieci spotykają się z aktorami.

 • Projekt edukacyjny „Aktywne słuchanie muzyki”, także poważnej na podstawie metody Batii Strauss.

Metoda daje dzieciom okazję zabawy przy muzyce poważnej, a w konsekwencji umożliwia radosny odbiór dzieła. Słuchanie muzyki metodą Batii Strauss ingeruje różne formy aktywności, np. instrumentalna – mała orkiestra, odczyt prostej partytury, dostosowanej do możliwości dzieci.

DZIENNA OPŁATA ZA WYŻYWIENIE (stawka żywieniowa) wynosi:

 • w Przedszkole Samorządowym Nr 1 – 6 zł za każdy dzień korzystania z posiłków – za dwudaniowy obiad,
 • w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 – 8 zł za każdy dzień korzystania z posiłków – za dwudaniowy obiad, I śniadanie i II śniadanie lub podwieczorek.

Kontakt

Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
Al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
e-mail: scopo@strzelce.edu.pl
fax: 957 632 916

Mapa

Skip to content