Breaking News
 | SCOPO | 

Przygotowanie przedszkolne

ROCZNY OBOWIĄZEK PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Wychowanie przedszkolne

Od 1 września 2016 r. wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
Za spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego uznaje się również udział dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.
Dziecko, które w wieku 6 lat przyjęte zostało do szkoły podstawowej jest zwolnione z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Obowiązki rodziców

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do:

  • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
  • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
  • informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły:
  • za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
  • przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

W przypadku dziecka realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego na podstawie zezwolenia dyrektora placówki, do której dziecko zostało przyjęte, jego rodzice są zobowiązani do zapewnienia mu warunków nauki określonych w zezwoleniu.

Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Środkiem przymuszającym dla wyegzekwowania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego jest grzywna w celu przymuszenia. Grzywny nie stosuje się wobec dziecka, jako osoby małoletniej. Nieuczęszczanie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego skutkować będzie nałożeniem grzywny na jego przedstawicieli ustawowych. Tym samym egzekwowany będzie rodzicielski obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
Grzywna nakładana może być wielokrotnie, z tego samego tytułu – aż do osiągnięcia pożądanego skutku, albo do osiągnięcia górnej granicy kwotowej. Aktualnie jednorazowo grzywna nie może przekroczyć, dla osób fizycznych, kwoty 10 000 zł, a łączna kwota grzywien – 50 000 zł.
Nałożone grzywny w celu przymuszenia, nieuiszczone w terminie, podlegają ściągnięciu w trybie egzekucji należności pieniężnych, określonym ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Kontakt

Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
Al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
e-mail: scopo@strzelce.edu.pl
fax: 957 632 916

Mapa

Skip to content