Breaking News
 | SCOPO | 

Wyprawka szkolna

ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2016

Burmistrza Strzelec Krajeńskich

z dnia 1 sierpnia 2016 roku

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku –„Wyprawka szkolna”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U.2016.1045), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam termin składania wniosków w zakresie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową , w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi – w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi do dnia 16 września 2016 roku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół mających siedzibę w Gminie Strzelce Krajeńskie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. BURMISTRZA

MATEUSZ KARKOSZKA

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wniosek o dofinansowanie

Kontakt

Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
Al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
e-mail: scopo@strzelce.edu.pl
fax: 957 632 916

Mapa

Skip to content