Breaking News

Statut

STATUT
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Strzelcach Krajeńskich, zwane dalej Centrum, jest jednostką organizacyjną Gminy Strzelce Krajeńskie, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2. Siedziba Centrum mieści się w Strzelcach Krajeńskich, Aleja Wolności 48.

§ 3. Centrum pełni funkcję jednostki obsługującej, w rozumieniu art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnymi i zapewnia wspólną obsługę administracyjno – organizacyjną oraz finansowo-księgową następującym placówkom:
1) Publiczne Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich, ul. Słowackiego 14,
2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Krajeńskich, ul. Ks. J. Popiełuszki 31,
3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Kremera w Bobrówku, Choszczańska 7,
4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Ogardach, Ogardy 26,
5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Tucznie, ul. Szkolna 1,
6) Przedszkole Samorządowe nr 1 w Strzelcach Krajeńskich, ul. Saperów 35,
7) Przedszkole Samorządowe nr 2 w Strzelcach Krajeńskich, ul. Słowackiego 19,
8) Żłobek Samorządowy w Strzelcach Krajeńskich, ul. Drzymały 4
– zwanym dalej jednostkami obsługiwanymi.

§ 4. Centrum działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami),
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047),
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902),
5) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami),
6) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zmianami),
7) ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 167),
8) niniejszego statutu.

Rozdział 2
Przedmiot i zakres działania Centrum

§ 5. Do podstawowych zadań Centrum należy:
1) prowadzenie wspólnej obsługi jednostek obsługiwanych:
a) prowadzenie obsługi finansowej, w tym:
– prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
– opracowywanie na wniosek dyrektorów jednostek obsługiwanych planów finansowych i ich zmian,
– bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego,
– bieżąca informacja o sytuacji finansowej i realizacji budżetu,
– sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i innych wymaganych przepisami prawa,
– rozliczanie wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych oraz innych należności z tytułu zawartych stosunków pracy,
– ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
– rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela,
– prowadzenie obsługi finansowo-księgowej: funduszu socjalnego, pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz stypendiów dla uczniów za     wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;

b) prowadzenie obsługi rachunkowej, w tym:
– określenie zasad (polityki) rachunkowości,
– przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostek obsługiwanych,
– prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń, w porządku chronologicznym i systematycznym,
– gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
– sporządzanie sprawozdań finansowych,
– prowadzenie ewidencji składników majątkowych;

c) prowadzenie obsługi administracyjno-organizacyjnej, w tym:
– prowadzenie teczek akt osobowych dyrektorów jednostek obsługiwanych,
– przygotowywanie danych do sprawozdawczości statystycznej,
– realizowanie wspólnych i powierzonych w trybie Prawa zamówień publicznych, zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, udzielanie zamówień publicznych oraz zawieranie umów ramowych na potrzeby placówek oświatowych,
– prowadzenie zasobów archiwalnych w zakresie wykonywanych zadań;

2) realizacja zadań przewidzianych dla gminy jako organu prowadzącego, w myśl przepisów ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i innych aktów prawnych, w szczególności:
a) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli;
b) prowadzenie działań w zakresie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli;
c) prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie systemu informacji oświatowej;
d) udzielanie i rozliczanie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz kontrola prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
e) prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce;
f) udzielanie i rozliczanie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce oraz kontrola prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
g) nadzór nad żłobkiem i klubem dziecięcym w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki;
h) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją i przekształceniem placówek oświatowych;
i) planowanie sieci i obwodów placówek oświatowych;
j) organizacja dowozu uczniów, w tym niepełnosprawnych, do placówek oświatowych;
k) prowadzenie spraw z zakresu kontroli obowiązku nauki;
l) koordynowanie i nadzorowanie przebiegu rekrutacji dzieci do placówek oświatowych;
m) weryfikacja projektów arkuszy organizacji placówek oświatowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zabezpieczenia środków finansowych;
n) obsługa administracyjna i organizacyjna postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego;
o) prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora, wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w jednostkach obsługiwanych;
p) prowadzenie spraw związanych z nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Strzelec Krajeńskich;
q) prowadzenie spraw dotyczących dofinansowania pracodawców w zakresie kształcenia pracowników młodocianych;
r) prowadzenie rejestru niepublicznych jednostek systemu oświaty;
s) zapewnienie warunków działania jednostek obsługiwanych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
t) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
u) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
v) wyposażenie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych placówek oświatowych;

3) zapewnienie bieżącego funkcjonowania Centrum, w tym:
a) prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników Centrum,
b) obsługa finansowo-rachunkowa zdań realizowanych przez Centrum,
c) prowadzenie sprawozdawczości.

§ 6. Centrum czuwa nad:
1) prawidłowością dysponowania przyznanymi jednostkom obsługiwanym środkami oraz dysponowania mieniem;
2) przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy jednostek obsługiwanych oraz przestrzegania przepisów BHP.

Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie

§ 7.1. Centrum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

  1. Pracownicy Centrum są pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy
    o pracownikach samorządowych.
  2. Działalnością Centrum kieruje dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Strzelec Krajeńskich.
  3. Dyrektor samodzielnie zarządza Centrum w granicach udzielonego mu przez Burmistrza pełnomocnictwa oraz reprezentuje Centrum na zewnątrz.
  4. Organizację wewnętrzną oraz zasady funkcjonowania Centrum określa Regulamin Organizacyjny Centrum, ustalony przez dyrektora w drodze zarządzenia.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa

§ 8.1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla samorządowych jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych i przepisach wydanych na jej podstawie.
2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym, zgodny z układem wykonawczym budżetu Gminy.
3. Zmiany planu finansowego w ciągu roku mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 9.1. Mienie Centrum jest mieniem komunalnym, w skład którego nie wchodzą składniki mienia jednostek obsługiwanych.
2. Za stan mienia odpowiada dyrektor Centrum.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 10. Zmian w Statucie Centrum dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

§ 11. Traci moc:
1) uchwała Nr VIII/73/99 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Wychowawczo-Oświatowy w Strzelcach Krajeńskich i nadania jej statutu,
2) uchwała Nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Wychowawczo-Oświatowemu w Strzelcach Krajeńskich.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

 

Kontakt

Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
Al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
e-mail: scopo@strzelce.edu.pl
fax: 957 632 916

Mapa

Skip to content