Breaking News
 | Szkoły Podstawowe | 

Szkoła Podstawowa w Wielisławicach

SZKOŁA PODSTAWOWA
W WIELISŁAWICACH  

Wielisławice 71
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel./faks: 95 76 32 171
e-mail: wielislawice@krag.org.pl

 Po II wojnie Światowej, w roku 1946 została otwarta w centrum wsi, starym poniemieckim budynku szkoła podstawowa, do obwodu której należały Wielisławice, Wilanów, Puszczykowo i Bronowice. Liczyła ona 30 uczniów, którzy uczyli się w 4 oddziałach w klasach łączonych. Nauka odbywała się w jednej izbie lekcyjnej. W latach 50-tych w szkole było już 7 oddziałów. Uczniowie uczyli się na zmiany w dwóch izbach lekcyjnych. W 1965 roku oddano do użytku nowy budynek szkoły.

Z dniem 1 września 2013 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielisławicach została przekazana do prowadzenia Stowarzyszeniu Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” w Gorzowie Wlkp.
Szkoła zachowała charakter szkoły publicznej, straci natomiast status szkoły samorządowej. Oznacza to, że szkoła musi:

  • zapewnić bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
  • przeprowadzić rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
  • zatrudnić nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
  • realizować programy nauczania uwzględniające właściwą dla danej szkoły podstawę programową kształcenia, ramowy plan nauczania oraz ustalone przez MEN zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, a także prowadzenia egzaminów i sprawdzianów,
  • umożliwić uzyskanie świadectw.

 Gmina cały czas ponosi odpowiedzialność za realizację zadania oświatowego. Ustawa o systemie oświaty zastrzega na rzecz Gminy prawo i obowiązek do nadzorowania, jak prowadzona jest przejęta szkoła. Dla zapewnienia  możliwości weryfikacji, czy zadanie własne wykonywane jest w sposób prawidłowy  w umowie zostały określone odpowiednie procedury kontrolne.

Fakt, że organem prowadzącym staje się inna osoba nie zagraża także ciągłości funkcjonowania szkoły. Stowarzyszenie nie ma uprawnień do jej likwidacji, może co najwyżej wystąpić do Gminy, o jej przejęcie w trybie określonym w umowie.

Po przekazaniu prowadzenia szkoły Gmina ma obowiązek finansować działalność przekazanej szkoły, tj. udzielić jej dotacji na zasadach właściwych dla szkół publicznych prowadzonych przez inną osobę niż Gmina. Dotacja przekazywana jest na realizację zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

Szkoła swym zasięgiem obejmuje uczniów mieszkających w Wielisławicach, Bronowicach, Puszczykowie i Wilanowie.

 

Kontakt

Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
Al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
e-mail: scopo@strzelce.edu.pl
fax: 957 632 916

Mapa

Skip to content