Breaking News
 | SCOPO | 

Deklaracja dostępności

Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Strzelcach Krajeńskich zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej scopo.strzelce.edu.pl, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 01-10-2017 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01-10-2017 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 26.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Monika Sikora, adres poczty elektronicznej m.sikora@strzelce.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 95 763 63 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Strzelcach Krajeńskich, Al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie

Siedziba SCOPO mieści się na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, w bocznym jego skrzydle. Obiekt nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do pomieszczeń SCOPO prowadzą schody zabiegowe. Przy wejściu głównym do tej części budynku nie ma podjazdu ułatwiającego wejście. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wewnątrz skrzydła nie ma windy.  Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy głównym budynku Urzędu znajdują się dwa wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie  Braille’a.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi w dniu 21-03-2024 r.

Kontakt

Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
Al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
e-mail: scopo@strzelce.edu.pl
fax: 957 632 916

Mapa

Skip to content