Breaking News
 | SCOPO | 

Dokształcanie młodocianych

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW
KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową

Sposoby odbioru dokumentów

 • Pocztą

Wymagane dokumenty

Dofinansowanie przyznaje burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy na umowę o pracę.
 3. Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 4. Dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy.
 5. Dokumenty potwierdzające datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie).
 6. Zaświadczenia z izby rzemieślniczej o szkoleniu ucznia rzemieślniczego.
 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Termin i sposób realizacji

Termin składania dokumentów:
Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Termin realizacji sprawy:
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U. 2023 poz. 900 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 14  czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2023 poz. 775 z późn. zm.);
 3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 poz. 2010 z późn. zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 poz. 391 ze.zm.);
 5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2023 poz. 702 z późn. zm.);
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. 2010 nr 53, poz. 311 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim, za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Krajeńskich, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Forma przyznania dofinansowania:
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Nie są rozpatrywane wnioski niekompletne i złożone po terminie.

Wypłata dofinansowania na konto wnioskodawcy podane we wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Załączniki do pobrania:

 1. Zgłoszenie zawarcia umowy
 2. Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztow ksztalcenia mlodocianego pracownika (aktualizacja 26.04.2017 r.)
 3. Formularz pomocy de minimis
 4. Oświadczenie przedsiebiorcy o wielkosci otrzymanej pomocy de minimis oswiadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy
 5. Oświadczenie rzemieślnik
 6. Klauzula informacyjna MŁODOCIANI PRACOWNICY

 

Kontakt

Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
Al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
e-mail: scopo@strzelce.edu.pl
fax: 957 632 916

Mapa

Skip to content