Breaking News
 | SCOPO | 

Dokształcanie młodocianych

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW
KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat a nie przekroczyła 18 lat. Zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat, jest zabronione, z wyjątkiem szczególnych sytuacji przewidzianych w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.
Wolno zatrudnić tylko tych młodocianych, którzy:

 • ukończyli co najmniej gimnazjum,
 • przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

Młodociany nie posiadający kwalifikacji może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy.
Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1.   Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2.   Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 • W przypadku nauki zawodu – 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 • W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Pracodawca jest obowiązany zawrzeć z młodocianym na piśmie umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Powinna ona określać w szczególności:

 • rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy),
 • czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
 • sposób dokształcania teoretycznego,
 • wysokość wynagrodzenia.

Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego jest pierwszą z trzech przesłanek przyznania dofinansowania na rzecz pracodawcy, przy czym należy zauważyć, że w celu uzyskania dofinansowania wszystkie powinny zostać spełnione łącznie, z uwzględnieniem rezultatu praktycznej nauki zawodu, jakim jest uzyskanie przez młodocianego kwalifikacji w zawodzie na skutek zdanego egzaminu. Ich brak upoważni organ właściwy do przyznania dofinansowania do wydania decyzji odmownej.
O zawarciu umowy pracodawca zawiadamia burmistrza, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia kontroli spełniania obowiązku nauki.
Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
Dofinansowanie przyznaje burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia wymaganych warunków.
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę;
 • Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
 • Dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy;
 • Dokument potwierdzający datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym;
 • Zaświadczenie z izby rzemieślniczej o szkoleniu ucznia rzemieślniczego;
 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
 • Formularz pomocy de minimis.
 • Oświadczenie o otrzymanej /nie otrzymanej pomocy de mini mis.

Kopie dokumentów powinny zawierać potwierdzenie zgodności z oryginałem. Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenie tylko jednego młodocianego.

Miejsce składania wniosków:

Urząd Miejski (pokój nr 3)
Al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 70b (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1808)
 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)
 5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013 r.)
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. nr 244, poz. 1626, z późn. zm.)
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53 poz. 311 z późn. zm.)

 

Załączniki do pobrania:

 1. Formularz informacji
 2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 3. Oświadczenie o otrzymaniu de minimis
 4. Zawiadomienie o zawarciu umowy

 

Kontakt

Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
Al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
e-mail: scopo@strzelce.edu.pl
fax: 957 632 916

Mapa

Skip to content