Breaking News
 | Żłobek | 

Opłaty w żłobku, rekrutacja

ZASADY USTALANIA OPŁAT
I WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI

Odpłatność za pobyt dziecka w Żłobku wnoszona przez rodziców (opiekunów prawnych) obejmuje:

  • miesięczną opłatę stałą w wysokości 150 zł,
  • dzienną opłatę za wyżywienie (stawkę żywieniową) w wysokości 5,00 zł za każdy dzień korzystania z posiłków.

Za czas nieobecności dziecka w Żłobku rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje zwrot wpłaconych należności w wysokości proporcjonalnej do ilości dni nieobecności dziecka w danym miesiącu. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Zwrotu dokonuje się w miesiącu następującym po okresie rozliczeniowym.

Rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje częściowe zwolnienie z opłaty miesięcznej w wysokości 50% w przypadku korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w zakresie:

  • pobierania zasiłku okresowego lub celowego,
  • pokrywania kosztów wyżywienia dziecka w Żłobku.

Przyjęcia dzieci prowadzone są w trakcie całego roku kalendarzowego, według kolejności zgłoszeń w miarę posiadanych wolnych miejsc w odpowiednich grupach wiekowych. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają dzieci:

  • rodziców (opiekunów prawnych) zamieszkałych lub pracujących na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie oraz rodziców uczących się,
  • z rodzin o szczególnie trudnej sytuacji społeczno – finansowej korzystających  ze świadczeń pomocy społecznej lub innych form pomocy,
  • rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko.

Opłaty w żłobku

Kontakt

Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
Al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
e-mail: scopo@strzelce.edu.pl
fax: 957 632 916

Mapa

Skip to content