Breaking News
 | Żłobek | 

Opłaty w żłobku, rekrutacja

ZASADY USTALANIA OPŁAT
I WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI

OPŁATY W ŻŁOBKU

https://bip.zlobek.strzelce.pl/10023/Uchwaly_Rady_Miejskiej_w_Strzelcach_Krajenskich/

Odpłatność za pobyt dziecka w Żłobku wnoszona przez rodziców/ opiekunów prawnych obejmuje:

 1. opłata stała miesięczna za pobyt dziecka w żłobku regulowana jest Uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich.
 2. opłata dzienna za żywienie dziecka w placówce, regulowana jest Uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich.

W przypadku rodziców/ opiekunów prawnych, którym zostało przyznane dofinansowanie, o którym mowa w art. 64c ustawy z dnia 2 lutego 2011r o opiece nad dziećmi do lat 3, miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku regulowana będzie bezpośrednio z tego dofinansowania, natomiast opłatę za żywienie dziecka w żłobku ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni.

Rodzice/ opiekunowie prawni, których dziecko objęte zostało Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym ponoszą koszty z tytułu pobytu i żywienia dziecka w żłobku.

Opłata za pobyt dziecka w żłobku jest ponoszona niezależnie od nieobecności dziecka w żłobku.

Za czas nieobecności dziecka w żłobku rodzicom / opiekunom prawnym przysługuje zwrot należności za żywienie dziecka, w wysokości proporcjonalnej do ilości dni nieobecności dziecka w żłobku. Miesiącem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

Zwrotu należności za czas nieobecności dziecka dokonuje się w miesiącu następującym po okresie rozliczeniowym.

Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do powiadamiania dyrektora o każdej nieobecności dziecka z wyprzedzeniem co najmniej na jeden dzień przed nieobecnością dziecka w żłobku. W przypadku zachorowania lub innej nagłej przyczyny w pierwszym dniu nieobecności do godziny 8.00, za pomocą portalu iPrzedszkole- zakładka nieobecność lub iPrzedszkole- zakładka wiadomości lub telefonicznie lub mailowo lub osobiście opiekunkom w grupie, do której dziecko uczęszcza.

W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa odliczenie kosztów żywienia dziecka nie przysługuje.

WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI

https://bip.zlobek.strzelce.pl/10009/Rekrutacja/

 1. Rekrutacji do żłobka podlegają dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat,
  1. dzieci rodziców/prawnych opiekunów zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie;
  2. dzieci rodziców/prawnych opiekunów pracujących lub uczących się;
  3. dzieci rodziców/prawnych opiekunów samotnie je wychowujących;
  4. dzieci niepełnosprawne;
  5. dzieci z rodzin wielodzietnych, posiadających Kartę Dużej Rodziny;
  6. dzieci z rodzin zastępczych;
  7. dzieci z rodzin o szczególnie trudnej sytuacji społeczno – finansowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub innych form pomocy.
 2. Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Samorządowego w Strzelcach Krajeńskich. jest dostępna bezpośrednio w placówce lub jako dokument do pobrania na stronie https://bip.zlobek.strzelce.pl/10009/Rekrutacja/
 3. Rekrutacja odbywa się na podstawie prawidłowo wypełnionej i złożonej w terminie Karty zgłoszenia dziecka do żłobka. Karty zgłoszenia dziecka do żłobka posiadające braki formalne nie będą rozpatrywane.
 4. Wyniki rekrutacji podawane są do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie informacji w terminie po 15 kwietnia każdego roku .

 

 

 

Kontakt

Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
Al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
e-mail: scopo@strzelce.edu.pl
fax: 957 632 916

Mapa

Skip to content