Breaking News
 | 

Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych, do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2024/2025.

więcej…


INFORMACJA dotycząca rekrutacji

do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie,

na rok szkolny 2024/2025 

 

            Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przeprowadza się co roku, na kolejny rok szkolny, na wolne miejsca, którymi dysponuje placówka.

            Rodzice dzieci już przyjętych do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego składają corocznie, na następny rok szkolny, deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, czyli w roku 2024 deklarację należy złożyć do 23 lutego. Niezłożenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

więcej…


INFORMACJA dotycząca rekrutacji

do klas pierwszych w szkołach podstawowych,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie,

na rok szkolny 2024/2025 

 

            Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się, na podstawie zgłoszenia rodziców lub opiekunów prawnych, dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.

            Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

Zgłoszenie oraz wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej składa się do dyrektora szkoły, na formularzu określonym Zarządzeniem Burmistrza Strzelec Krajeńskich.
Druki zgłoszenia i wniosku dostępne będą we wszystkich placówkach prowadzących rekrutację również na szkolnych stronach internetowych.

więcej…

 


                  
                

Kontakt

Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
Al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
e-mail: scopo@strzelce.edu.pl
fax: 957 632 916

Mapa

Skip to content