Breaking News
 | 

Dowozy do szkoły

HARMONOGRAM DOWOZÓW I ODWOZÓW UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Dowozy uczniów do szkół prowadzone są przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

Bezpłatny dowóz jest organizowany dla uczniów mieszkających w granicach obwodu szkoły  macierzystej. Uczniowie dojeżdżający do szkół ponadpodstawowych oraz uczniowie spoza obwodu i mieszkańcy gminy mogą korzystać z przejazdów płatnych w  oparciu o zakupione bilety miesięczne lub bilety jednorazowe.


DOWÓZ I ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK

1. Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 32 ust. 6, art. 32 ust.7, art. 39 ust. 4, art. 39a

2. Komu przysługuje:

• niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym z odroczonym obowiązkiem szkolnym przysługuje bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,

• uczniom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym do najbliższej szkoły podstawowej,

• uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia,

• dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 rok życia,

• dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24 rok życia.

3. Niezbędne dokumenty:

  • wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka o przyznanie bezpłatnego dowozu do szkoły/przedszkola lub o przyznanie zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły/przedszkola,
  • kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
  • zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki

4. Załatwienie sprawy:

Rodzice/opiekunowie/opiekunowie prawni uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym składają wniosek do Samorządowego Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Strzelcach Krajeńskich o przyznanie bezpłatnego dowozu albo zwrot kosztów przejazdu do szkoły/przedszkola.

5. Zwrot kosztów:

Na podstawie art. 39a ustawy Prawo oświatowe zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

koszt = (a-b) × c gdzie:

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno–wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem, b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c – stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

Miejsce składania wniosków:
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
w Strzelcach Krajeńskich
al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie

Kontakt

Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
Al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
e-mail: scopo@strzelce.edu.pl
fax: 957 632 916

Mapa

Skip to content